Ponuky

SPOTREBITEĽSKÁ PROPAGAČNÁ SÚŤAŽ
 

Pravidlá Spotrebiteľskej propagačnej súťaže Dove v sieti predajní Metro Cash & Carry SR (ďalej len „súťažné pravidlá“)


1. Objednávateľ súťaže

1.1. Objednávateľom Spotrebiteľskej propagačnej súťaže Dove v sieti predajní Metro Cash & Carry SR (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o.,  so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 31667228, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 5998/B ďalej len „Objednávateľ“).

2. Usporiadateľ súťaže

2.1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Brain Made s.r.o. so sídlom Jelšová 11, 831 01 Bratislava, IČO: 36 670 910, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, vložka číslo 42159/B (ďalej len „Usporiadateľ“).

3. Termín a miesto konania súťaže

3.1. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v sieti predajní  METRO Cash & Carry SR s.r.o. (ďalej len „miesto konania súťaže“) v termíne od 21. septembra 2016 do 4. októbra 2016 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“).

4. Účastníci súťaže

4.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr v deň zahájenia súťaže dovŕšila 18 rokov (ďalej len „účastník“).
4.2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Objednávateľa súťaže a Usporiadateľa súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom Objednávateľa alebo Usporiadateľa alebo osoba im blízka, výhra nebude odovzdaná. Rovnako nebude výhra odovzdaná v prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

5. Princíp a podmienky súťaže

5.1. Účastník sa zapojí do súťaže tak, že v dobe konania súťaže splní súčasne všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:
a) zakúpi si v ktorejkoľvek prevádzke METRO Cash & Carry SR s.r.o. akýkoľvek produkt značky Dove
b) kompletne a pravdivo vyplní súťažný formulár v rozsahu Meno, Priezvisko, Adresa, Emailová adresa, telefónne číslo, číslo faktúry preukazujúcej súťažný nákup a vhodí ho do zlosovacej urny umiestnenej na infopulte.
c) uschová si faktúru, ktorá dokazuje nákup akéhokoľvek produktu značky Dove. Bez predloženia platnej faktúry nebude výhra výhercovi odovzdaná.

6. Výhry v súťaži a žrebovanie

6.1. Výhrou v súťaži je 12 žehličiek na vlasy značky Rowenta.
Z každej z prevádzok METRO Cash & Carry SR s.r.o. (Devínska Nová Ves -Devínska Nová Ves 7081
841 07 Bratislava; Ivanka pri Dunaji -Senecká cesta 1881  900 28 Bratislava; Košice -Americká trieda 1/A 040 13 Košice; Nitra - Hlohovecká cesta 11/332 949 01 Nitra; Zvolen -Ulica Stráž 17 960 01 Zvolen; Žilina - Prielohy 1 010 07 Žilina) budú vyžrebovaní dvaja výhercovia a jeden náhradník, ktorí sa platným spôsobom zapojili do súťaže a splnili všetky podmienky stanovené týmito súťažnými pravidlami.
6.2. Žrebovanie výhercov sa uskutoční do dvoch týždňov od termínu skončenia súťaže t.j. najneskôr 18.októbra 2016.
6.3. Zoznam výhercov bude uverejnený na internetovej stránke www.mojdove.sk.
6.4. Výhry  budú odovzdané výhercom najneskôr do 7.11.2016.
6.5. O výhre je výherca oboznámený Usporiadateľom prostredníctvom telefonátu alebo emailu na telefónne číslo alebo emailovú adresu, ktoré uviedol v súťažnom formulári. Výherca bude vyzvaný k zaslaniu fotokópie alebo scanu platnej faktúry, ktorú uviedol v súťažnom formulári, na e-mailovú adresu info@brainmade.sk v lehote 3 dní od oznámenia o výhre a potvrdenie svojich kontaktných údajov.
6.6. Ak niektorý výherca nebude reagovať na oznámenie, nezašle fotokópiu alebo scan platnej faktúry v lehote podľa bodu 6.5. súťažných pravidiel, výherca odmietne prijatie výhry, vzdá sa výhry, bude zo súťaže vylúčený alebo mu nebude priznaný nárok na výhru v súlade s týmito pravidlami, výherca stráca nárok na výhru. V takomto prípade bude výhra posunutá vyžrebovanému náhradníkovi. Za odmietnutie prijatia výhry výhercom sa považuje aj odmietnutie oznámenia kontaktných údajov výhercu potrebných pre odovzdanie výhry.
6.7. Výhry budú odoslané kuriérnou službou. Výhry budú doručované iba na území SR. Výhry neprevzaté výhercom prepadajú v prospech Usporiadateľa. Výherca nemá v takom prípade voči Usporiadateľovi žiadny nárok na akúkoľvek náhradu či kompenzáciu ceny.

7. Spracovanie osobných údajov

7.1. Účasťou na súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň účastník udeľuje spoločnosti Unilever Slovensko, spol. s r.o. a spoločnosti Brain Made s.r.o.  v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec), emailová adresa a telefónne číslo na účely kontaktovania z dôvodu účasti na súťaži a odovzdania výhry, na zverejnenie údajov výhercu v rozsahu meno, priezvisko a mesto/obec na www.mojdove.sk. Poskytnutie osobných údajov účastníkom je dobrovoľné. Účastník je oprávnený písomne požiadať Objednávateľa a /alebo Usporiadateľa o bezplatné poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracovávané. Účastník je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať a žiadať, aby boli jeho osobné údaje odstránené z databázy Objednávateľa a /alebo Usporiadateľa, a to písomne na adresu Objednávateľa a /alebo Usporiadateľa. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia Objednávateľovi/alebo Usporiadateľovi. Objednávateľ a Usporiadateľ je zároveň povinný vykonať opravu alebo doplnenie osobných údajov účastníka tak, aby boli pravdivé a presné. Odvolanie súhlasu zo strany účastníka počas trvania súťaže má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže a ak sa odvolanie výhercu stane účinným ešte pred prevzatím výhry, má za následok stratu nároku na výhru.
7.2. Tento súhlas je udelený na dobu 1 mesiaca od uplynutia lehoty na odovzdávanie výhier. Po uplynutí tejto lehoty budú poskytnuté osobné údaje Objednávateľovi a Usporiadateľovi súťaže bez zbytočného odkladu zlikvidované.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade so súťažnými pravidlami. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti na súťaži či výhier právnou cestou, je vylúčené.
8.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie z účasti na súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich alebo aj bez uvedenia dôvodu, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade so súťažnými pravidlami), najneskôr však ku dňu odovzdania výhry.
8.3. Usporiadateľ nezodpovedá súťažiacim za plnenie (výhry) dodávané tretími osobami a platí, že záručné a ďalšie podmienky ohľadne všetkých výhier sa riadia výlučne podmienkami týchto dodávateľov a všeobecnou legislatívou. Prípadne nároky zo závad vyhraného plnenia si budú výhercovia uplatňovať výlučne u dodávateľov závadného výrobku, ktorý je jediný oprávnený reklamácie vykonávať.
8.4. Objednávateľ ani Usporiadateľ nenesú akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkom v súvislosti s užívaním výhier. Reklamácia výhier u Objednávateľa alebo Usporiadateľa je vylúčená.
8.5. Objednávateľ ani Usporiadateľ nezodpovedajú za prenos dát elektronickými prostriedkami.
8.6. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou, ani nárokovať si na ne v alternatívnej podobe.
8.7. Usporiadateľ je oprávnený po dohode s Objednávateľom zmeniť súťažné pravidlá či technické alebo organizačné zabezpečenie súťaže a v takom prípade je zmena súťažných pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na webových stránkach súťaže www.mojdove.sk.
8.8. Výhra podľa týchto súťažných pravidiel je príjmom, ktorý je podľa ust. § 9 ods. 2 písm. m) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov oslobodený od dane z príjmov.
8.9. Účastníci súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Objednávateľa alebo Usporiadateľa, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

Tieto súťažné pravidlá sú prístupné verejnosti na  www.mojdove.sk alebo na vyžiadanie u Usporiadateľa alebo Objednávateľa súťaže.

V Bratislave, dňa 20.9.2016